This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
LifeX COP to sieciocentryczne rozwiązanie dla wielu użytkowników, opracowane przez firmę Frequentis w odpowiedzi na brak wspólnego obrazu operacyjnego w dziedzinie zarządzania kryzysowego.

LifeX COP może gromadzić informacje z różnych źródeł danych (statycznych lub dynamicznych) i prezentować je w interfejsie użytkownika skoncentrowanym wokół mapy.

Główne funkcjonalności rozwiązania LifeX COP to:

  • Odwzorowanie zagrożeń dla obszaru geograficznego: przedstawia wszystkie informacje dotyczące danego wydarzenia na mapie: zdarzenia, alerty, zasoby, obserwacje i dane z czujników; dodawane ręcznie i/lub automatycznie. Informacje są organizowane w warstwach, które mogą być indywidualnie modyfikowane (pokaż/ukryj, sortuj i ustaw transparentność).
  • Wykrywanie oczekujących sytuacji awaryjnych i wczesne ostrzeganie: COP otrzymuje wiadomości CAP z systemów zewnętrznych poprzez kanały danych
  • Utrzymywanie wspólnej świadomości sytuacyjnej: dzięki architekturze serwer–klient wszystkie informacje stają się natychmiast dostępne dla wszystkich użytkowników: warstwy informacji są automatycznie odświeżane. COP umożliwia dostęp wielu klientów do graficznego interfejsu użytkownika WEB dla użytkowników taktycznych i operacyjnych. Użytkownicy mogą dodawać informacje (obserwacje, alerty, zapotrzebowanie na zasoby…) związane ze zdarzeniem, które mogą być udostępniane wśród pozostałych użytkowników.

Informacje są prezentowane zarówno w widoku mapy, jak i w widoku listy, oraz mogą być filtrowane i wyszukiwane. Pod względem projektu wizualnego graficzny interfejs użytkownika jest bardzo dynamiczny. Umożliwia użytkownikowi rozdzielanie okien (mapy i listy) w celu zorganizowania w formie centrum operacyjnego z wieloma monitorami. Z technicznego punktu widzenia LifeX COP obsługuje następujące formaty wejściowe: CAP, EDXL, EMSI

Supported Use Cases

Wyświetlanie świadomości sytuacyjnej

Podejmując decyzje w zakresie zarządzania kryzysowego, chcę mieć ogląd całej sytuacji (poszkodowane obszary, kluczowa infrastruktura, prognozy…) oraz dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach i działaniach ratowniczych (zdarzenia, zagrożenia, zasoby i , obszary działania…). Informacje poglądowe są przedstawiane graficznie na mapie sytuacyjnej, a szczegóły są wymienione w sposób umożliwiający filtrowanie i wyszukiwanie informacji. Prezentowane informacje muszą być maksymalnie aktualne i precyzyjne. 

Related CM functions

Illustrations
Graficzny interfejs użytkownika
Graficzny interfejs użytkownika
  • 0
  • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.