Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Rozwiązania z zakresu interoperacyjności i usług dla interesariuszy i organizacji służb ratowniczych w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego i zarządzania w razie klęski żywiołowej.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci stworzono wiele „odrębnych rozwiązań informatycznych” w dziedzinie zarządzania kryzysowego i zarządzania w razie klęski żywiołowej, które bardzo szczegółowo opisują, interpretują i przedstawiają informacje dla każdej organizacji. Dotychczas wymiana informacji między różnymi organizacjami była dla nich szczególnym wyzwaniem z uwagi na różne systemy informatyczne.

Nowa platforma Public Safety Hub (PSH) umożliwia sprawną wymianę informacji między federacyjnymi systemami różnych organizacji (zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi systemami informatycznymi). PSH usprawnia współpracę służb ratowniczych, organizacji wolontariackich i obywateli w zakresie efektywnego zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej. Jest to ważne tym bardziej, że w sytuacji walki z klęską żywiołową konieczne jest harmonizowanie i synchronizowanie procesów między działającymi zespołami zadaniowymi.

Szczególna architektura technologiczna nowej platformy obejmuje bezpieczną i elastyczną wymianę danych między najróżniejszymi organizacjami bez tworzenia licznych zależności oraz bez tworzenia pojedynczych punktów podatności na awarię. Taka nowoczesna i elastyczna platforma komunikacyjna może z łatwością łączyć oddzielne oraz zapewnić wysoce bezpieczną i efektywną współpracę różnych organizacji w sytuacjach kryzysowych. Tym samym zapewniona jest w pełni zautomatyzowana wymiana danych między systemami informacyjnymi. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie jeszcze szybsze opanowanie poważnych wydarzeń i katastrof oraz jeszcze szybsze i precyzyjniejsze wysłanie pomocy we właściwe miejsca.

Federacyjny model PSH odzwierciedla i podział obowiązków, potrzebne w obszarze zarządzania kryzysowego i innych obszarach bezpieczeństwa publicznego. Świadczą o tym szczególnie następujące właściwości systemu:

 • Sprawnie działająca federacyjna
  • Sprawna wymiana informacji między systemami bezpieczeństwa (np. systemami C2)
  • Federacyjna kontrola danych i systemu, z poszanowaniem ról i procesów poszczególnych organizacji
  • Dystrybucja danych niezależna od dostawcy w odniesieniu do integrowanych podsystemów
 • Uwzględnienie odporności w fazie projektowania
  • Federacyjna obsługa i funkcjonalność danych, tj.  brak centralnego punktu podatności na awarię
  • Georedundancja kluczowych funkcji
  • Zdolność pracy na partycjach sieciowych w razie awarii sieci
  • Rzetelne postępowanie w razie awarii:
   • Nadmiarowość węzłów funkcjonalnych
   • Systematyczna świadomość węzłów awaryjnego przełączania
   • dynamicznego przełączania awaryjnego
   • Kolejkowanie wiadomości, które nie mogą być przesłane (dla określonego czasu życia pakietu)
   • Możliwości inspekcji w przypadkach awarii
 • Skalowalność
  • Pionowa skalowalność (lokalne replikowanie funkcji)
  • Pozioma skalowalność (odzwierciedlenie topologii organizacyjnej)
  • Inteligentne trasowanie ogranicza obciążenie sieci
  • Wsparcie dla złożonych topologii systemów oraz organizacji uprawnień i dostępu
 • Inteligentna dystrybucja informacji
  • Inteligentne adresowanie na poziomie aplikacji i trasowanie, które wyłącznie przekazuje dane do wymaganych odbiorców (według zasady oszczędności danych, zgodnie z wymogami RODO i względami bezpieczeństwa)
  • Niepowtarzalne identyfikatory (adresy) na poziomie aplikacji
  • Składnia wieloznaczna do udostępniania informacji według struktury topologicznej lub organizacyjnej
  • Komunikacja i adresowanie na podstawie znaczników w celu zorganizowania wymiany danych na bazie treści

 

Supported Use Cases

Usługi ostrzegania publicznego, alarmowania i powiadomień dla interesariuszy

Obecne środowisko narzędzi systemów ostrzegania, alarmowania i zarządzania bezpieczeństwem jest skomplikowane, bez wzajemnej współpracy: • Nie w pełni cyfrowa wymiana danych, np. między organizacjami służb ratowniczych, spowalnia rozpowszechnianie informacji • (syreny, usługi transmisji itp.) nie mogą ograniczać docierania np. do odbiorców według geolokalizacji • Docieranie do ludności jest niewystarczająco zdigitalizowane, powolne i obecnie niewystarczająco skierowane do odbiorców docelowych : AIT Public Safety Hub + CrowdAlerter (usługi powiadomień) Usługi • Georeferencyjne ostrzeżenia i alarmy dla ludności • Wielokanałowy system ostrzegawczy z możliwością rozbudowy, z aplikacją AIT Safety i SMS lub spersonalizowanymi kanałami komunikacji na rzecz bezpieczeństwa Węzeł • Powiązanie odrębnych systemów informacji dotyczących bezpieczeństwa (standardowe protokoły typu CAP, MIP lub wrappery starszych systemów) • Odwzorowanie adresów (typu DNS) z identyfikatorami obiektów

Related CM functions

Sprawna wymiana informacji między systemami dowodzenia i sterowania

Aktualna sytuacja: Systemy zarządzania kryzysowego – aplikacje ostrzegania i alarmowania – nie są obecnie (w pełni) zintegrowane z krajobrazem technologicznym. wszystkich systemów uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym i zarządzaniu klęskami żywiołowymi jest jednak bezwzględnie wymagana w celu minimalizowania szkód i strat w razie wystąpienia zdarzeń. : Platforma Public Safety Hub (PSH) od AIT umożliwia sprawną wymianę informacji między systemami C2 różnych organizacji (zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi systemami informatycznymi). Tym samym PSH usprawnia współpracę służb, organizacji i obywateli w zakresie efektywnego zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej. Właściwości: • Formaty i standardy – CAP z austriackim profilem CAP-AT (AIT) – EMSI do wymiany informacji taktycznych – Wrapper do starszych formatów – Bieżące rozszerzanie o dodatkowe formaty wymiany, np. dla informacji taktycznych • Adresowanie i trasowanie OID-A – Publiczny CAP: komunikaty publiczne – Prywatny CAP: komunikaty ograniczone/prywatne, np. dla władz w Europie • Protokół komunikatów • Wiele trybów pracy: od trybu samowystarczalnego po pełną współpracę • : wbudowane zabezpieczenie przed awarią elementów infrastruktury sieciowej

Related CM functions

Wymiana informacji między systemami dowodzenia i sterowania
Illustrations
AIT PSH – wdrożenie federacyjne: PSH uwzględnia topologiczne i organizacyjne potrzeby wdrożeniowe (w tym bezpieczne przechodzenie do sieci)
AIT PSH – odporność: rdzeń sieci typu Mesh łączy wysoki poziom odporności z wygodą centralnych systemów
Przypadki użycia AIT Public Safety Hub: zintegrowana infrastruktura do alarmowania oraz przekazywania informacji taktycznych
Przykłady (zrzuty ekranu) wymiany taktycznych informacji między organizacjami zarządzania kryzysowego
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.