Common Information Space jako możliwość współpracy w zarządzaniu kryzysowym

wszystkich uczestników w zarządzaniu kryzysowym i zarządzaniu klęskami żywiołowymi jest bezwzględnie wymagana w celu minimalizowania szkód i strat w przypadku wystąpienia zdarzeń. Aby zwiększyć sprawniejszej wymiany danych między zaangażowanymi interesariuszami, zaprojektowano i opracowano „Common Information Space (CIS)” (w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu FP7 EPISECC, https://www.episecc.eu/) w celu umożliwienia sprawnej wymiany informacji między różnymi specjalistami uczestniczącymi w procesach zarządzania kryzysowego i zarządzania w sytuacjach klęski żywiołowej w Europie. Koncepcja CIS zapewnia, że organizacje uczestniczące w procesach informacyjnych mogą nadal korzystać ze swoich zastrzeżonych rozwiązań informatycznych stosowanych w zarządzaniu kryzysowym. Po jednorazowym stworzeniu adaptera do CIS można realizować niezakłóconą wymianę informacji między rozwiązaniami informatycznymi różnego pochodzenia. Taki sposób działania znacznie zmniejsza stopień złożoności. Na przykład w przypadku pięciu organizacji pozostających w interakcji koncepcja CIS wymaga stworzenia pięciu adapterów zamiast 20 interfejsów, jeżeli każde z pięciu narzędzi jest podłączone dwukierunkowo. Dodatkowo dzięki EPISECC CIS można stosować oznaczenia semantyczne do wymienianych wiadomości, a także konfigurować podgrupy uczestniczących organizacji w celu równoległego zarządzania różnymi rodzajami zdarzeń. Zapewnia to udostępnianie wiadomości jedynie pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w zarządzaniu konkretnym wydarzeniem.

Supported Use Cases

Przepływ danych/informacji między lokalnym organem zarządzania kryzysowego (LEMA) i dostawcami infrastruktury

Oprócz informacji od służb ratowniczych LEMA potrzebuje także danych ze źródeł zewnętrznych, np. meteorologicznych, hydrograficznych lub sejsmicznych danych i prognoz, informacji o stanie krytycznej infrastruktury oraz danych dotyczących ruchu. Takie informacje zewnętrzne są dostępne w różnych formatach na różnych kanałach i mogą być powiązane z EPISECC CIS poprzez specjalne adaptery. Ciągłość działania krytycznej infrastruktury jest kluczowa w kontekście skutecznego zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej. Włączenie dostawców kluczowej infrastruktury do określonego kanału informacyjnego i łańcucha powiadomień ułatwia optymalne utrzymanie kluczowej infrastruktury.

Related CM functions

Interesariusze interoperacyjności informacji

Przepływ danych/informacji od służb ratowniczych do służb ratowniczych

Znormalizowana wymiana informacji między służbami ratowniczymi nie jest obecnie stanem ustalonym ani często realizowanym. Niemniej jednak systematyczna wymiana danych/informacji dotyczących ogólnej sytuacji w obszarze objętym kryzysem oraz zagrożeń i szkód jest ogromną wartością dla każdej organizacji ratowniczej.

Related CM functions

Wyzwanie związane z udostępnianiem powszechnie zrozumiałych informacji
Illustrations
Integracja systemu za pośrednictwem Common Information Space (CIS)
CIS – ogólna architektura
CIS – koncepcja adaptera
  • 0
  • 1
  • 2

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.