Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
In de Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer wordt risico-informatie gepresenteerd voor de werkelijke situatie (met behulp van metingen) en de komende dagen door gebruik te maken van voorspellingen, en er wordt gebruikgemaakt van één enkel waarheidsgetrouwheidspunt van informatie voor alle dagelijks operationele werkprocessen.

In de Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer wordt -informatie gepresenteerd voor de werkelijke situatie (met behulp van metingen) en de komende dagen door gebruik te maken van voorspellingen. Informatie wordt geclusterd in:

 • Waterniveaus: Gemeten en voorspelde waterniveaus op verschillende locaties en de vertaling van deze waterniveaus in hydraulische belasting (inclusief wind en golven) op een dijk of dam op een bepaalde locatie.
 • Dijken: Een dijk kan worden onderverdeeld in verschillende secties op basis van algemene kenmerken. Voor elke dijksectie worden de karakteristieken beschreven die de sterkte van de dijk bepalen.
 • Zones: het voorwaardelijke risico in een gebied wordt gekwantificeerd aan de hand van overstromingsscenario's en de waarschijnlijkheid van een doorbraak. Een gebied kan worden onderverdeeld in verschillende zones, bijvoorbeeld op basis van postcode. Het voorwaardelijke risico wordt gekwantificeerd in een voorwaardelijk risico op economische schade, voorwaardelijk risico op mensen die gevaar lopen en voorwaardelijke doden en de lokale kans op blootstelling aan een overstroming. In figuur 4 tonen we een voorbeeld van het voorwaardelijke risico per postcode.
 • Maatregelen: Voor elke dijk of dam kan vooraf ook een bibliotheek van verschillende kwetsbaarheidscurves worden opgesteld, die de doelmatigheid van de maatregelen beschrijven. Zo kan bijvoorbeeld de hoogte van de dijk worden gecorrigeerd, net als de toestanden van de grasbekleding etc.
 • Menselijke beoordeling (expertbeoordeling): De kans op falen, net als de gevolgen van een overstroming, kunnen worden gecorrigeerd voor vooroordelen door middel van menselijke beoordelingen. Daarvoor kunnen metingen, veldinspecties en teledetectie- en datawetenschappelijke technieken worden gebruikt.

Alle beschikbare informatie is verzameld in een realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer, die gebruikt moet worden voor het bepalen van de kansen van een dijkdoorbraak en de verbonden risico's (impact). Met het oog op het leren, de validatie en vermogensbeheer kunnen ook kunstmatige ‘wat als’-gebeurtenissen (waterniveaus) worden gedefinieerd. Deze kunstmatige gebeurtenissen kunnen potentiële of historische overstromingen beschrijven.

De realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer is nuttig om de discussie omtrent mogelijke maatregelen te vergemakkelijken. Het helpt de experts bij het geven van hun mening en het biedt inzicht in een complex systeem met onderlinge afhankelijkheden. Kennis zou in hun hoofd beschikbaar kunnen zijn en op deze manier, terwijl ze de opties met behulp van de kaart presenteren en bespreken, is het ook voor de andere experts in het expertenteam zichtbaar hoe deze kennis in de crisissituatie van pas zou kunnen komen.

Supported Use Cases

Overstromingsrisico expertbeoordeling Boedapest (Hongarije)

Alle beschikbare informatie over de regio van Györ (Donau, bovenstrooms van Boedapest) is verzameld in een Realtime risicobeoordelingsviewer, te gebruiken om de kans op dijkdoorbraak en de daaraan verbonden ’s(impact) te bepalen. Na een korte introductie van de deelnemers wordt het doel van de vergadering uitgelegd: het realiseren van een methode om de effecten van maatregelen in te schatten door middel van een door experts. Het doel van deze methode is de vermindering van het overstromingsrisico. Als input voor de expertbeoordelingssessie worden de schade, de overledenen en de slachtoffers per wijk op een kaart aangegeven. Het doel van de procedure is dan om het (vaak reducerende) effect van deze maatregelen in te schatten. Dit stelt ons in staat om allerlei organisatorische maatregelen te beoordelen op basis van kun (kosten)efficiëntie.

Related CM functions

Dijkinformatie regio Györ

Crisismanagementverbeteringen Waterschap Rijn en IJssel (NL)

Als resultaat van de nieuwe standaardisatie (verschillende vereisten en nieuwe berekeningsregels) in Nederland, voldoen de waterkeringen van het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) niet langer aan de norm voor waterveiligheid. Vóór 2050 moeten de waterkeringen voldoen aan de nieuwe norm. Naast de overgang naar de nieuwe normen en de nieuwe wetgeving, is het WRIJ als beheerder van de waterkering primair verantwoordelijk voor het voorkomen van een overstroming. Dit gebeurt door te zorgen voor de waterkeringen door middel van management, onderhoud en het bestrijden van calamiteiten.

WRIJ werkt aan een overstromingspreventieplan en plan van aanpak. Het waterschap beschrijft zijn actieperspectief om zijn taak op het gebied van noodhulp bij hoge buitenwaterstanden zo goed mogelijk te vervullen.

In de is het volgende onderzocht:
1. Of de van het waterschap voldoende is om het waterniveau tot op de norm te brengen.
2. Hoe het waterschap zijn actieperspectief kan verbeteren in het geval van hoogwaterdreigingen.

Related CM functions

Dijkinformatie regio Lobith
Kans dat indicator faalt

Beoordeling van de dijkveiligheid Waterschap Hollands Noorderkwartier (NL)

De ambitie van het Waterschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het ontwikkelen van kennis met de realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer, waarmee de implementatie van risicogebaseerd management en onderhoud een stap verder kan worden gebracht. Ontwikkel kennis en pas deze pragmatisch toe om de veiligheidsbeoordeling te gebruiken voor het programmeren van risicogecontroleerd maaiwerk.

Er is gewerkt aan een methode voor het prioriteren van management en onderhoud vanuit de risico's voor de waterveiligheid. Dit omvat gerichte inspectie en onderhoud op die locaties waar de risico's voor waterveiligheid binnen het managementgebied het grootste zijn en / of de onderhoudstaak dit vereist vanuit andere functies (bijv. beeld, wegbeheer). De methodologie richt zich ook op het maken van jaarlijkse plannen op basis van een beschikbaar budget en het optimaliseren van management en onderhoud.

Related CM functions

Dijkinformatie regio Noord-Holland
Dijkveiligheidsniveaus

Dijksterkte: Functioneel en technisch ontwerp (NL)

Het waterschap onderzocht welke informatie per rol in de
rampenorganisatie op welke manier beschikbaar zou moeten zijn. Dit is benaderd
vanuit zowel de technische als de organisatorische kant. Het resultaat was
het visualiseren van de huidige en verwachte waterniveaus, het weergeven
van de huidige en verwachte overstromingskansen met het effect van
maatregelen tot de visualisatie van de huidige en verwachte 's.

Related CM functions

Overzicht dijksterkte
Illustrations
Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer - dijken
Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer - risicobeoordeling
Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer – set-up
Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer - kwetsbaarheidscurven
Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer - scenario's
Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer - indicator voor droogte
Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer - realtime waterniveaus
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.