Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
STORM Dashboard biedt samenwerkende en operationele diensten om beter te kunnen handelen in de preventie- en interventiefase van een ramp

Kennis delen speelt een centrale rol, met name tijdens noodsituaties, waardoor de toegang tot en de beschikbaarheid van kritische informatie over 's en rampen mogelijk wordt. Gebrek aan informatie maakt het efficiënte management van rampen gecompliceerder en verzwakt het besluitvormingsproces. Om deze redenen is het van fundamenteel belang om een infrastructuur te ontwikkelen die in staat is kennis te beheren en, in het bijzonder, om de economische en sociale waarden te verhogen die het creëren en delen van kennis bevorderen, om te gebruiken om beter te presteren, om te worden geactualiseerd en om de duurzaamheid te vergroten. Communicatie en besluitvorming tijdens rampen moeten plaatsvinden in een kort tijdsbestek omdat een snellere reactie dan gewoonlijk nodig is om een gevaarlijke situatie te stabiliseren, verdere verliezen te voorkomen en te beginnen met de wederopbouw. In dergelijke complexe situaties stelt een samenwerkende en dynamische omgeving de actoren in staat met elkaar te interreageren en hun inspanningen te bundelen om zo collectief samen te werken. Een dergelijke omgeving heeft aan ondersteunende hulpmiddelen die het mogelijk maken om tijdig situatiebeelden te genereren en te delen met als doel de communicatie en samenwerking tussen gebruikers te vergemakkelijken en de efficiëntie en effectiviteit van de besluitvorming te verbeteren. In de context van het H2020 STORM (700191) onderzoeksproject werd een samenwerkings- en besluitvormingsdashboard ontworpen en geïmplementeerd waar de gebruikers op elk moment kunnen beschikken over een actueel situatiebeeld om beter te handelen in de preventiefase om het effect van klimaatverschijnselen te verzachten of in de interventiefase wanneer zich een voordoet. Verxacht wordt dat de voorgestelde hulpmiddelen door middel van geavanceerde technologieën de samenwerking en coördinatie zullen verbeteren en de besluitvorming tussen de belanghebbenden zullen ondersteunen. In het STORM Collaborative Decision-Making platform zijn collaboratieve en operationele omgevingen sterk met elkaar verbonden. Bestaande kennis (bijv. , richtlijnen, opgedane ervaringen, procedures en processen, etc.) met betrekking tot risico’s en gevolgen van natuurrampen kunnen expertteams helpen bij het nemen van beslissingen en het delen van nieuwe kennis (bijv. van het situatiebeeld, risicobeoordeling en gegevensanalyse) voor een snel en doeltreffend . Het platform is erop gericht om ontwikkeling van de samenwerkingsomgeving mogelijk te maken en tegelijkertijd te ondersteunen. Een aanpasbaar dashboard, dat de huidige situatie op een synthetische manier in kaart brengt en de meest relevante informatie verzamelt, vormt een belangrijke troef voor het ondersteunen van een efficiënte en effectieve besluitvorming. Het belangrijkste voordeel is dat de betrokken actoren zich bewust zijn van de formulering en de selectie van de risicobeperkende maatregelen op basis van de beschikbare informatie over risico’s en de behoeften van de belanghebbenden, waardoor de reactietijd wordt versneld wanneer de juiste mensen met de relevante vaardigheden en gebeurtenissen op het gebied van rampen tijdig worden geïdentificeerd. Het STORM Collaborative Decision-Making platform biedt een reeks specifieke samenwerkings- en operationele diensten die afkomstig zijn uit de twee onderling verbonden omgevingen. Concreet betekent dit dat de samenwerkende diensten bovenaan het dashboard te vinden zijn, namelijk Network & Site, Process Mining, Update News en Document Library, samen met het User Profile en de Semantic Search. De operationele diensten bevinden zich aan de linkerkant, namelijk Sensory Map, Visual Analytics, Event Manager, Risk Assessment en Situation Awareness.

 

Samenwerkende diensten

Er wordt een reeks samenwerkende diensten aangeboden om de belanghebbenden bij het cultureel erfgoed en de noodhulpdiensten mogelijk te maken om data en informatie te verzamelen, bij te dragen en te delen, alsook de kennis omtrent de potentiële dreigingen, kwetsbaarheden, risico's, samen met de acties die uitgevoerd moeten worden om de kritieke situatie op een gepaste manier te beheren wanneer die zich voordoet, waarbij ze zowel hun eigen ervaring als hun vaardigheden inzetten. De beschikbare data en informatie gerelateerd aan de ramp (d.w.z. dreigingen, kwetsbaarheden en risico's) en hoe ze moeten worden gemanaged, verzameld en gedeeld onder de verschillende groepen van belanghebbenden (bijv. noodoperatoren, eerstehulpverleners, burgers, openbare autoriteiten, etc.).

 • Gebruikersprofiel. Elke gebruiker die is geregistreerd op het platform heeft zijn eigen profiel en toegang tot een aantal specifieke sites waartoe hij behoort en de toegekende rollen. Gebruikersprofielen geven elke gebruiker een volledige zichtbaarheid van de wijze waarop andere gebruikers kennis en hun activiteiten beheren. Daarnaast toont het de relevante rollen en verantwoordelijkheden van de gebruiker, zodat elke gebruiker weet wie verantwoordelijk is voor elk relevant gebied, elke procedure en elke taak.
 • Semantisch zoeken. De semantische zoekservice is een functionaliteit voor het intelligent opzoeken van informatie. Deze benadering probeert de bedoeling en de context rond een zoekopdracht te begrijpen om de meest relevante bronnen op te halen, gerelateerd aan het specifieke informatieverzoek. Het levert de gebruiker een betere match met gevraagde inhoud en informatie.
 • Netwerk&sites. De netwerk&sites is een manier om activiteiten te organiseren tussen alle leden die tot dezelfde site behoren. Op deze manier is het mogelijk om het delen van gegevens en activiteiten met ongewenste ontvangers te vermijden.
 • Process Mining. De Process Mining ondersteunt sitemanagers en professionals op het gebied van cultureel erfgoed tijdens het STORM Quick Assessment proces, dat zowel de fases van het voeden als het gebruik van het systeem omvat, zowel voor als na een gevaar. Het STORM Quick Assessment proces bestaat uit de volgende procedurele fasen: Dataverzameling, , en debriefing.
 • Update News.  Met deze dienst kunnen gebruikers specifiek nieuws delen. Zo ontstaat stilzwijgende kennis over strategische vraagstukken. De dienst stelt gebruikers van de community in staat om blogs toe te voegen, deze categoriseren en ze verbinden aan andere content op het platform.
 • Document Library. De Document Library is een dienst die het documentbeheer ondersteunt (uploaden, bekijken en downloaden van documenten) tussen gebruikers. Elke gebruiker kan documenten organiseren door deze te groeperen in specifieke mappen, zodat iedereen deze gemakkelijk kan raadplegen. Met de dienst kunnen gebruikers een nieuwe map toevoegen om een of meer documenten tegelijk te uploaden.

 

Operative services

Een reeks hulpmiddelen, diensten en toepassingen voor een gezamenlijke besluitvorming om te helpen bij het nemen van beslissingen door aanvullende ondersteunende hulpmiddelen en diensten te bieden om het begrip en het beheer van een kritieke situatie op een gezamenlijke en gedeelde manier te verbeteren. Een reeks operationele hulpmiddelen, diensten en toepassingen helpt om de huidige situatie te analyseren en geeft alle noodzakelijke informatie om te bepalen welke beslissingen moeten worden genomen; de juiste processen/taken te herkennen die moeten worden geselecteerd en mensen (en hun specifieke rol) te betrekken bij elk van hen; de metingen en de opties te evalueren om betere beslissingen te nemen; samen te werken met andere betrokken belanghebbenden; de meest relevante informatie te verzamelen om afwijkende gebeurtenissen te detecteren; de genomen beslissing te evalueren. Om een effectief besluitvormingsproces mogelijk te maken, hebben de gebruikers bovendien een volledig overzicht van de kritieke situatie nodig, en dat betekent dat er, in termen van data en informatie, een integratie is van de huidige (realtime) en vroegere kennis van de kritieke evolutie om de leidende actoren in de besluitvorming te helpen een beter zicht te krijgen in de situatie die aan de gang is.

 • Sensory Map. De Sensory Map service toont de bewakingsgebieden en de positie van de geïnstalleerde sensoren. Het bestaat uit een 2D-kaart waarop de pictogrammen de positie van de geïnstalleerde online-sensoren en de resultaten van de offline-sensoren weergeven met betrekking tot de belangrijkste gebieden die bewaakt moeten worden vanwege het feit dat ze worden beïnvloed door de belangrijkste gevaren.
 • Visual Analytics. De Visual Analytics service verzamelt (online) sensornetwerkgegevens en andere relevante informatie uit de getroffen gebieden en presenteert de resultaten van hun analyse op een effectieve grafische manier aan de gebruiker. In dat opzicht worden de gegevsn verwerkt om een gemakkelijk te begrijpen beeld te geven van zowel de gebeurtenissen in het verleden als de huidige situatie op de sites.
 • Diagnosis Reporting. De Diagnosis Reporting maakt de detectie van gevaarlijke gebeurtenissen mogelijk of identificeert relevante bedreigingen op basis van de nuttige informatie die wordt verkregen door het verwerken en analyseren van data van online- en offline-sensoren. De detectie van een schade veroorzaakt door een gevaarlijke gebeurtenis die zich eerder heeft voorgedaan of de identificatie van bepaalde dreigingen die de blootstelling of de kwetsbaarheid van een actief voor specifieke gevaren kunnen vergroten, kan worden gemeld aan het platform.
 • Risk Assessment and Management . De Risk Assessment and Management tool ondersteunt de afleiding van de juiste risicomanagementstrategieën die zijn ontwikkeld in het kader van STORM. Het hulpmiddel is erop gericht sitemanagers en experts te helpen het risiconiveau in verschillende gebieden van de site te beoordelen en sitespecifieke strategieën te bepalen om de risico’s in verband met natuurrampen en klimaatverandering te beperken.
 • Situation Awareness service. De Situation Awareness service biedt een gedetailleerde weergave van kaarten met alle indicatoren en parameters die essentieel zijn om de situatie onder controle te krijgen en de besluitvormers te ondersteunen. Een duidelijk beeld van de situatie met alle details over kwetsbaarheids- en risicogebieden, gevaarlijke gebeurtenissen en andere relevante informatie wordt gevisualiseerd in een thematische kaart om de impact op een culturele erfgoedsite, haar gebieden en troeven in kaart te brengen. Op deze manier kunnen gebruikers de huidige situatie begrijpen, doordat ze beschikken over een realtime bewaking over hoe de situatie zich ontwikkelt en een soort van gemeenschappelijk operationeel beeld mogelijk maken.

 

Het STORM Collaborative and Decision Making Dashboard heeft een uitgebreide benadering geïntroduceerd die ondersteunt met transversale diensten zoals data-analyse en het delen van kennis tijdens al deze fasen. De belangrijkste kenmerken en de daaruit voortvloeiende voordelen van het STORM-dashboard zijn het creëren van een interactieve omgeving die niet alleen mogelijkheden biedt voor de uitwisseling van informatie tussen gebruikers van het systeem, maar ook het leggen van nauwere banden kan vergemakkelijken. Een versnelling van de responstijden waarbij de juiste mensen met de relevante vaardigheden sneller worden geïdentificeerd en rampen sneller worden aangepakt. Tot slot is een doelmatigere samenwerking tussen de verschillende actoren gerealiseerd door hen interactief te betrekken in het besluitvormingsproces.

Supported Use Cases

STORM Usecases

Eén van de hoofddoelen van de STORM-oplossingen is dat deze hulpmiddelen in elke culturele erfgoedcontext in Europa en wereldwijd kunnen worden gebruikt. Daarom was het van het grootste belang dat de technologieën, diensten en processen die werden ontwikkeld in het project getest konden worden in een passend aantal verschillende culturele erfgoedsites. De vijf geselecteerde proeflocaties, die zich in vijf verschillende landen bevinden, vormen inderdaad één van de sterke kanten van het project, aangezien ze zeer uiteenlopend zijn qua locatie, omvang, historische periode maar ook wat betreft de bedreigingen enhun problemen en behoeften op het gebied van instandhouding. Elke STORM proeflocatie heeft experimentele 's gedefinieerd en simulatieactiviteiten overeenkomstig de specifieke behoeften. Het doel van de experimentele campagne is het valideren van de voorgestelde oplossingen in relatie tot de drie fasen die zijn gedefinieerd in het project, met een uitgebreide benadering met ex ante planning en , management en acties en herstelactiviteiten, namelijk:

 • Risicobeoordeling: Identificatie, en bewaking van ramprisico's, het verbeteren van de preventie en realtime bewaking;
 • Situationeel bewustzijn: verbetering van het beheer van crises en rampen;
 • Eerstehulp: verbetering van herstelactiviteiten.

De geselecteerde proeflocaties zijn: het Mellor Heritage Project (VK); de Thermen van Diocletianus in Rome (Italië); het historisch centrum van Rethimnon (Griekenland); de Romeinse ruïnes van Troia (Portugal); de antieke stad Efese (Turkije).

Het Mellor Heritage Project is een complex bestaande uit drie afzonderlijke locaties van een verschillende ouderdom (een fabriek uit het industriële tijdperk, een begraafplaats uit de bronstijd en een verdedigingsgracht uit de ijzertijd), die zich bevinden in zeer uiteenlopende “microklimatologische” omstandigheden. Er is een reeks van zeven experimenten en trials uitgevoerd bij het Mellor Heritage Project: de eerste 5 experimentele scenario's lopen het hele project door en richten zich op het gebruik van fotogrammetrie, laserscanning en weerstationgegevens tegen het gevaar van bevriezing/ontdooiing om schade te voorkomen voordat het zich ontwikkelt tot een groter probleem. De laatste twee zijn procesexperimenten, waarbij het hele STORM-proces werd getest voor twee plotselinge gevaren: intense regenval en hoge windsnelheden en elektrische stormen. Deze twee experimenten omvatten twee oefeningen op de Mellor site met de deelname van vrijwilligers en archeologen voor het naspelen van STORM-processen.

De Thermen van Diocletianus zijn gebouwd door keizer Diocletianus tussen 298 en 306 A.D. Tijdens de renaissance, werden de Romeinse ruïnes omgebouwd tot een kartuizer klooster en in 1870 werd het gebied een museum. De instandhouding en de restauratie van de antieke bouwwerken moeten worden geïntegreerd met het behoud en de expositie van de museumstukken. Bij de Thermen van Diocletianus werden tijdens het project een weerstation en Fiber Bragg Grating (FBG) sensoren geïnstalleerd en er werd een laserscancampagne uitgevoerd om het platform te testen in het geval van deze langzaam optredende gevaren: toenemende vochtigheid, trillingen en biologische achteruitgang. Daarnaast organiseerden de Thermen van Diocletianus, net als elke andere STORM proeflocatie, twee experimenten om de en de eerstehulprespons te testen in geval van plotselinge gevaren. De eerste oefening simuleerde een ernstig windgevaar in de tuin waarbij twee sarcofagen beschadigd raakten. De tweede oefening werd uitgevoerd met de tussenkomst van brandweerlieden, archeologen en restaurateurs en simuleerde een aardbeving van gemiddelde intensiteit die een oude zuil van het gebouw en een oude sarcofaag beschadigde.

Het historisch centrum van Rethimnon bestaat uit verschillende gebouwen en monumenten die van elkaar verschillen qua chronologische, architecturale en historische waarde. Het belangrijkste gebouw is het Fortezza fort, gebouwd in de 16e eeuw. In het historisch centrum van Rethimnon werden experimenten uitgevoerd met behulp van fotogrammetrie, laserscanning, fotocamera, geleidbaarheidsmeter, weerstations en accelerografen voor het testen van preventie in geval van verzilting bij de vuurtoren in het Venetiaanse havengebied. Daarnaast werden nog twee oefeningen uitgevoerd om de processen van het omgaan met plotselinge risico’s te testen en om de paraatheid en de respons van alle betrokken actoren te verbeteren: de eerste simuleerde intense regenval die het St. Lucas bastion in het Fortezza fort trof, terwijl de tweede een aardbeving van gemiddelde intensiteit op het Fortezza fort simuleerde, die de wachttoren op de hoek van het St. Paul’s bastion beschadigde.

De Romeinse ruïnes van Troia vormen de resten van een groot industrieel complex gebouwd op een zandbank tussen de riviermond van de Sado en de Atlantische Oceaan. De STORM risicobeoordeling van de Troia-site liet duidelijk zien dat het meest dreigende gevaar, dat alle kustconstructies kritisch beïnvloedt, kusterosie is, wat het gevolg is van hydrodynamische factoren zoals getijden en golven die lokaal worden opgewekt. Bij de Romeinse ruïnes van Troia werd een aantal experimenten uitgevoerd met behulp van fotogrammetrie, geïnduceerde fluorescentiesensoren en omgevingssensoren in combinatie met beeldregistratie en scheurmeters om de preventie te testen tegen getijde- en golfwerking, intense regenval en biologische kolonisatie. Daarnaast zijn er twee oefeningen uitgevoerd om te experimenteren met STORM-processen voor plotselinge gevaren, waarbij kusterosie en lokale wind met verzilting werden gesimuleerd.

Het belangrijkste gebouw van de antieke stad Efese is het grote theater, dat is gebouwd rond de 3e eeuw v. Chr. Gevarenanalyse maakt duidelijk dat een aardbeving de meest schadelijke plotselinge ramp is, en daarom is een vroegtijdige beoordeling van het structurele gedrag onder invloed van een aardbeving één van de belangrijkste uitdagingen. De experimentele campagne in Efese richtte zich op twee belangrijke gevaren: “aardbeving” als plotseling gevaar en “langdurige droge periode / hittegolf” als langzaam optredend gevaar. Het aardbevingsscenario werd benaderd door twee aanvullende complementaire experimentele scenario's. De eerste testte en valideerde de technologische oplossingen die werden ingezet op de proeflocatie. Bij het tweede waren meerdere externe actoren betrokken voor het beoordelen van de prestaties van het noodhulpproces. Tot slot werd in een derde scenario de procesrespons op “langdurige droge periodes / hittegolven” getest, één van de belangrijkste risico's op de proeflocatie.

In totaal zijn meer dan dertig experimentele scenario's gedemonstreerd op de proeflocaties om de drie niveaus van de STORM-resultaten te valideren: technologieën, diensten en processen. Tijdens de experimentele campagne werd aangetoond en bevestigd dat een goede en goed geplande preventie belangrijk is voor de optimale instandhouding van het cultureel erfgoed, door te experimenteren met nieuwe methoden en behandelingen, die effectief kunnen zijn voor het beheer van langzaam optredende gevaren. Bovendien was het dankzij de van de tien oefeningen voor plotselinge gevaren mogelijk om te ervaren hoe de paraatheid nuttig kan zijn voor een adequate en effectieve interventie in een . In deze situaties bleekhet platform beezen zeer nuttig te zijn, zodat de professionals die met de noodsituatie te maken hebben in realtime kunnen beschikken over alle noodzakelijke informatie, dankzij alle documentatie en gegevens die vóór de kritieke situatie werden verzameld.

Related CM functions

Usecase - Thermen van Diocletianus
Usecase - historisch centrum van Rethimnon
Usecase - Efese
Usecase - Mellor Heritage Project
Usecase - Romeinse ruïnes van Troia
Illustrations
STORM_Collaborative Decision-Making Dashboard_Home Page. Dit omvat de culturele sites die momenteel worden beschermd, bijv. de Thermen van Diocletianus (Rome, Italië), het historisch centrum van Rethimnon (Kreta, Griekenland), Efese (Anatolië, Turkije)
De afbeelding toont een voorbeeld van nieuws dat wordt gepubliceerd op het STORM-platform
Een voorbeeld van de Event Manager service, inclusief sitenaam, gebied, item, status, beschrijving, tijd, bereik en categorie.
Process mining - het omvat informatie over de site en haar belangrijkste contacten
Offline details toegankelijk op de culturele site (bijv. drone-roundhouse)
Offline-sensoren weergegeven op de kaartlagen
Beeld dat online details weergeeft (wordt in realtime bijgewerkt)
Online-sensoren weergegeven op de kaart
Het Risk Management Dashboard maakt het mogelijk de Site Hazard Assessment en Risk Assessment uit te voeren en de Risk Management Strategies weer te geven
Situationeel bewustzijn weergegeven door middel van lagen op een kaart, waaronder gebeurtenissen, blootstelling, risico, ernst, plaats van de site, etc.
Afbeelding met een kaart en een lijst van de diensten voor situationeel bewustzijn.
Lijst met visuele analyses
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.