Nimi
Hallake taristu taastamist
CM functional group
Recovery

Hallake taristu taastamist läbi järgmiste funktsioonide:

a. Kooskõlastage ja viige läbi põhjalik ametitevaheline ja avaliku-erasektori rekonstrueerimise ja rehabilitatsiooni vajaduste

b. Töötage välja taristu taastamiseks vajalikud prioriteetsed poliitikad, kavad ja programmid

c. Mobiliseerige taristu taastamise programmide teostamiseks avaliku-, erasektori ja rahvusvahelised ressursid

d. Seadke sisse konkreetsed õigusnormid ja finantsmehhanismid eraisikute ja ettevõtete taristu rekonstrueerimiseks

e. Korraldage ehitiste ja transporditaristu rehabiliteerimist

f. Tagage kohalikele omavalitsustele riiklike ehitustööde ja taristu rekonstrueerimise jaoks vajalikud riiklikud inseneriteenused ja muu vajalik toetus

g. Integreerige taristu taastamisel riiklikud, kohalikud ja eraettevõtete jõupingutused

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.