Nimi
Töötage välja kommunikatsioonipoliitika, -kavad ja -protseduurid
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Töötage välja kommunikatsioonipoliitika, -kavad ja -protseduurid eesmärgiga toetada valitsusasutusi, kohalikke omavalitsusi, eraettevõtteid ja vabatahtlikke organisatsioone, nt

a. Koostage ja hoidke ajakohasena side- ja teabekeskkonna hinnanguid

b. Määratlege iga tegevuses osaleja kommunikatsiooni ja infohalduse vastutus ja autoriteet käsuliinis

c. Täpsustage sihtrühma

d. Töötage välja elluviidavad paketid (publik, teave, kanalid, tööriistad, ajaline raamistik) ja määratlege vastutused

e. Jälgige, hankige institutsionaalset ja avalikku tagasisidet ja kohandage vastavalt vajadusele

f. Seadke sisse alused rahvusvaheliseks koostööks kommunikatsiooni ja infohalduse valdkonnas

g. Seadke kommunikatsioonipoliitika, -kavade ja -protseduuride välja töötamisel sisse mehhanismid huvirühmadega konsulteerimiseks ja koordineerimiseks, eesmärgiga toetada kriisolukorras asjakohase teabe vahetamist enne kriisi ja kriisi ajal

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.