Lead organisation
You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Trial Description

Viimane demonstratsioon viiakse läbi integreeritud sündmuse kujul, mis viiakse mitmesse kohta (kolm üksteisest füüsiliselt eemalolevat asukohta kahes riigis: Hollandis ja Poolas).

 

keskendub teabevahetusele Euroopa Liidu elanikkonnakaitse (EUCP) moodulite, Euroopa Liidu kodanikukaitse üksuste (EUCPT) (tihedalt seotud TAST-iga) ja kohaliku kriisiolukorra lahendamise asutuse (LEMA) vahel, samuti olukorrast teatamisele hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskusele (ERCC).
Suured metsatulekahjud (FF) levivad väljamõeldud Euroopa Liitu mittekuuluvas riigis „X“. Riigi „X“ riiklik reageerimisvõime pole metsatulekahju (FF) ohjamiseks piisav.

  • Riik „X“ taotleb abi ja aktiveeritakse Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism (EUCPM).
  • Liikmesriigid pakuvad mooduleid ja varasid.
  • Moodulite vastuvõtmisel teeb riigi „X“ kohaliku kriisiolukorra lahendamise asutus (LEMA) sündmuskohas tihedalt koostööd Euroopa Liidu kodanikukaitse üksustega (EUCPT).

Suured metsatulekahjud levivad väljamõeldud Euroopa Liitu mittekuuluvas riigis „Driverstan“. Riigi „Driverstan” riiklik reageerimisvõime pole tulekahjude ohjamiseks piisav. Driverstan taotleb abi ja seejärel aktiveeritakse Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism (EUCPM). Liikmesriigid pakuvad mooduleid ja varasid. Moodulite vastuvõtmisel teeb Driverstani riikliku kriisiolukorra lahendamise asutus (NDMA) sündmuskohas tihedalt koostööd Euroopa Liidu kodanikukaitse üksustega (EUCPT).

Saabumisel tuvastab Euroopa Liidu kodanikukaitse üksus (EUCPT) veel ühe olulise probleemi: tulekahju levik ohustab suurt mitteametlikku pagulasasustust ja lähipäevadel on vaja see evakueerida (ja seda evakueerimise ajal tule eest kaitsta). Ootamatu tuhandeid pagulasi ümber paigutada suurendab üldist keerukust ja nõuab tugevamat EL-i-ÜRO koostööd.

Stsenaarium keskendub teabevahetusele Euroopa Liidu elanikkonnakaitse (EUCP) moodulite, Euroopa Liidu kodanikukaitse üksuste (EUCPT) (tihedalt seotud TAST-iga) ja riikliku kriisiolukorra lahendamise asutuse (LEMA) vahel, samuti olukorrast teatamisele hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskusele (ERCC).

Koostalitlusvõime puudujäägid: võimekus vahetada kriisiolukorraga seotud teavet erinevate agentuuride ja organisatsioonidega.

See on eelkõige suunatud aruandlusele ELi elanikkonnakaitse meeskonna (EUCPT) ja hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuse (ERCC) vahel. Samas tuleb liidu elanikkonnakaitse mehhanismi (UCPM) keerukuse parimaks peegeldamiseks arvestada  ka modulaarse aruandlusega.  

Siinkohal tuleks fookust piirata ELi elanikkonnakaitse mehhanismiga. Kui mooduleid kasutatakse rahvusvaheliseks reageerimiseks, siis on eluliselt oluline, et nii EUCPT kui ka ERCC saavad ühtset teavet, mis võtab kokku välitöödel toimuvad operatsioonid. See teadlikkus mõjutab otsuste langetamise protsessi ja muudab lihtsamaks suhtluse välitöödel ja väljapoole (Euroopa Komisjon, liikmesriigid, press)

Piisav ühise operatsioonilise pildi keskkond

Üldine operatiivkuva (COP) on konkreetne olukorra hindamise tüüp, mida toetab süsteem Command and Control, mis on „loodud ja hallatud eesmärgiga koguda, koondada, sünteesida ja levitada intsidendi teateid kõigile asjakohastele pooltele“. (21).

Peamiseks väljakutseks on andmete kogus ja sellest tulenevalt intsidendile reageerimiseks kõige asjakohasemate andmete valimine; ja andmete vorming (laiali olevate andmete kogumine, integreerimine ja analüüs). Teave tuleb kohandada vastavalt täpsetele vajadustele ja erinevate kasutajate valdkonnaspetsiifilistele nõuetele. Reaalajas andmed on elulise tähtsusega.

Ühise operatsioonilise pildi eesmärgiks on suurendada olukorrateadlikkust ja toetada otsuste langetamist reaalajas reageerimisel.


Viited kirjanduses: see on suhteliselt hästi esile toodud enamikes võimekuse lünkade uuringutes. Lahendused kipuvad keskenduma suurte andmehulkade haldamisele ja võimekusele ühendada erinevates vormingutes andmeid.

Olemas on keemiliste ja radioaktiivsete ohtude dünaamika hindamise mudelid, kuid tulemused väljastatakse erinevates vormingutes (kvalitatiivsed kirjeldused, tabelandmed, numbrilised andmed, georuumiline teave jne). See muudab keeruliseks nende tõhusa, üldises operatiivkuvas kasutamise.
Andmete kogumine ja integreerimine üldises operatiivkuvas on endiselt puudulik. Näiteks võib see olla keeruline jooksvalt ELi elanikkonnakaitse mehhanismi moodulite kasutamisel.
Vajalikuks peetakse unikaalses keskkonnas töövahendit erinevate mudelite tulemuste integreerimiseks ja reaalajas võrdluse võimaldamiseks, nt ELi elanikkonnakaitse mehhanismi (EUCPM) toetamiseks. Sellise töövahendi väljundite tõlgendamine peaks olema intsidendi juhi jaoks kiire ja lihtne (visualiseerimine).

To verify if there is more effective exchange of information in the reports sent by EUCPT to ERCC.

To verify if there is more effective exchange of information in the reports sent by EUCPT to ERCC.  

To verify if the situational awareness is increased due to integrated information environment available for EUCPT.

To verify if the situational awareness is increased due to integrated information environment available for EUCPT.  

To verify if the use of the demonstrated solutions shortens the time of decision making.

To verify if the use of the demonstrated solutions shortens the time of decision making.   

To verify if more structured information increases situation awareness and results in more efficient decision making.

To verify if more structured information increases situation awareness and results in more efficient decision making.   

To verify if providing up to date map information shortens the time of terrain reconnaissance.

To verify if providing up to date map information shortens the time of terrain reconnaissance.  

Large Forest Fires (FF) are spreading in a fictional, non-EU country “X”. National response capabilities of country “X” are not sufficient to manage the FF. Request for an assistance is prepared by country “X” and EUCPM is activated. Modules and assets are offered by the Member States. Upon acceptance of the modules, country “X” LEMA is working closely with EUCPT on site. The scenario will be focusing on information exchange among the EUCP Modules, EUCPT (closely linked to TAST) and LEMA as well as situation reporting to ERCC.

Trial type
Command post trial
Crisis Cycle Phase
Trial Location
Trial illustrations
Rootsi metsatulekahjud, 2018
Incident category
Wildfires
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.