This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Vastutustundliku uuendamise ja digitaalse eetika tööriistad ja teenused.

MoreIT lühendi taga on Mobilising Responsible Innovation Transformation. Tegemist on uurimisrühma ja konsultatsiooniettevõttega mille asukohaks on Lancastri ülikooli sotsioloogiaosakonna liikuvusuuringute keskus Ühendkuningriigis. Meie uurimistegevus keskendub vastutustundlikele sotsiaaltehnoloogilistele uuendustele transpordi, tervishoiu, avaliku turvalisuse ja katastroofidele reageerimise (PPDR) valdkondades. Enam kui 15 aastat praktilist uurimistegevust riiklike ja ELi rahastatavate projektide raames on tulemuseks andnud rikkalikud teadmised ja oskused.

Oleme välja töötanud valiku uurimistegevusel põhinevaid teenuseid,  et toetada koostööl põhinevaid sotsiaaltehnoloogilisi uuendusi ja sõltumatut, erapooletut kujundavat ning summeerivat hindamist koos praktikutega. Osaleme ka standardiseerimises, näiteks semiootilise koostalitlusvõime küsimustes läbi projekti Terminologies for Crisis and Disaster Management (CEN/WS TER- -2017), ja digitaalse teabehalduse alase koostöö digitaalse eetika valdkonnas läbiprojekti isITethical? eestvedamise. Andmevahetus. Oleme välja töötanud loovad eetika ja privaatsuse mõjuhindamise meetodid.

Meie töö ühendab standardiseeritud meetodid, nagu näiteks  SATORIi eetika mõjuhindamise raamistik (CEN CWA 17145-2 2017)  ja DRIVER+ Trial Guidance Methodology. Meil on kogemused kodanike kaasamisel. Kombineerime seda raamistikuga Societal Readiness Levels Framework, et suurendada uuenduste ambitsioonikust ja kvaliteeti ning seeläbi ka uuenduste vastuvõetavust.

Meie teenused aitavad kujundada vastutustundlikke uuendusi, uusi töömeetodeid ja organisatoorseid, poliitilisi ja regulatiivseid muudatusi mis tagavad hea sotsiaaltehnoloogilise tuleviku transpordi, tervishoiu, tsiviilkaitse ja katastroofidele reageerimise (PPDR) valdkondades.

Supported Use Cases

Mõistke spetsialistide vajadusi

Uued tehnoloogiad on sageli enamat kui lihtsalt  probleemile. Need võivad kaasa tuua muudatusi ja uusi töömeetodeid. Hea tehnoloogia ja heade uute töömeetodite arendamiseks on oluline mõista, kuidas spetsialistid töötavad ja millist mõju nad uuendustelt ootavad. 

MoreIT pakub mitmeid meetodeid ja teenuseid, mis võimaldavad spetsialistide vajadustest põhjalikult aru saamist ja visiooni loomist, sh:

 • töö etnograafilised uurimused
 • prototüüpidega läbiviidavad tulevikutöö töötoad
 • stsenaariumi väljatöötamise vahendid
 • tehnikad dialoogi ja vastastikuse arusaama toetamiseks uue tehnoloogia potentsiaali, piirangute ja ohtude kohta 

See kasutusvaldkond vastab paljudele funktsioonidele. 

Related CM functions

Prototüüpide loomine tulevikus kasutatavatest töömeetoditest arusaamiseks

Ennetage probleeme ja reageerige uuenduste ootamatutele tagajärgedele

Uuendustega kaasnevad sageli ootamatud tagajärjed. Näiteks võivad uued reageerimisteabe logimise meetodid kaasa tuua ka uutmoodi vastutuse ja uued kohustused. Oluline on aru saada ootamatutest – nii positiivsetest, kui ka negatiivsetest – tagajärgedest. MoreIT annab konkreetsed võimalused ootamatute tagajärgede prognoosimiseks ja neile reageerimiseks, sh:

 • prototüüpimine
 • kujundav
 • visioonide koostamine

See on kohaldatav suure hulga funktsioonide puhul.

Related CM functions

Ootamatutest tagajärgedest arusaamine

Töötage uuendusi välja tugeva digitaalse eetikaga

Digitaalsed uuendused tsiviilkaitse ja katastroofidele reageerimise (PPDR) valdkonnas võivad tekitada eetilisi küsimusi, andmekaitsest usalduse ja sotsiaalsete probleemideni. Kuidas peaksid praktikud haldama kehale kinnitatavate kaamerate salvestisi? Kes vastutab kui bio-andurite ja tehisintellekti juhitud triaaž ohvrit alt veab? Kuidas hallata digiallikate põhjustatavat info üleküllust? Kuidas reageerida sotsiaalmeedia panusele? Läbi teenuse IsITethical toetab MoreIT PPDR valdkonna vastutustundlikke digitaalseid uuendusi. Selle aluseks on üle 15 aasta koostööd praktikute ja IT-arendajatega akadeemias ja tööstuses. Käsitletavateks teemadeks on muu hulgas:

 • suunised uute digitaalsete sidevõrkude, seadmete, teenuste ja rakendustega kaasnevate eetiliste, õiguslike ja sotsiaalsete väljakutsete ja võimaluste jaoks
 • Väljakutseks võib olla näiteks andmekaitse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR), turvalisus, järelevalve, info üleküllus, vastutus, usaldus, vastutustundlikkus;
 • Võimalusteks võib olla muu hulgas täiustatud koostöö, olukorrateadlikkus, paindlikkus, läbipaistvus, uued partnerid, koolitused ja õpe.
 • loov eetiline mõjuhinnang mis võimaldab kasulikku, kvaliteetset, vastutustundlikku uuendamist, koolitust ja pidevat ametialast arengut, kogukondlik teabe vahetamise platvorm. 
 • isITethical Board Game ja teised tõsise mängu meetodid

Need teenused on kasulikud erinevate funktsioonide jaoks.

Related CM functions

isITethical lauamäng

Uuenduste kujundav hindamine

Uuendused muudavad inimeste tööviisi ja seetõttu on oluline pidevalt hinnata uute tehnoloogiate panust. MoreIT töötab koos praktikute ja tehnoloogiaarendajatega, et pakkuda praktikutele järkjärgulist kujundavat hindamist. Pakume järgmist:

 • standardiseeritud ja loov eetika ja privaatsuse küsimuste mõjuhinnang
 • Driver+ Guidance Method

Need teenused on rakendatavad erinevate funktsioonide juures.

Related CM functions

Kujundav hindamine

Praktikute poolt hindamine

Uuendused vajavad üha enam ka praktikute poolset hindamist. MoreIT pakub tuge, tööriistu ja meetodeid praktikute värbamiseks, hindamistegevusi ja dokumentatsiooni, muu hulgas:

 • kaasavaid disainimeetodeid
 • tõsiseid mänge 
 • audiovisuaalset dokumentatsiooni
 • küsitlusi

Need on kasutatavad erinevate funktsioonide juures.

Related CM functions

Kaasav disain
Illustrations
MoreIT logo
isITethical logo
Lauamängu isITethical mängimine
EtiKit Booking
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.