Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
STORM Dashboard pakub koostööd võimaldavaid ja operatiivseid teenuseid, mis võimaldavad paremat tegutsemist katastroofiolukordade ennetamise ja sekkumise etappides

Teabe jagamine on eriti oluline hädaolukordades, sest võimaldab juurdepääsu ja tagab elulise tähtsusega teabe kättesaadavuse riskide ja katastroofide kohta. Puudulik teave muudab keerukamaks katastroofide tõhusa haldamise ja nõrgestab otsuste tegemise protsessi. Seetõttu on oluline välja töötada taristu, mis võimaldab teadmiste haldust, konkreetsemalt, majandusliku ja sotsiaalse väärtuse suurendamist, et toetada teadmiste loomist ja jagamist, uuenduste kasutamist paremate tulemuste saavutamiseks, värskendamiseks ja jätkusuutlikkuse täiustamiseks. Kuna ohtliku olukorra stabiliseerimiseks, täiendavate kaotuste vältimiseks ja taastamisega alustamiseks tuleb reageerida tavapärasest kiiremini, peab katastroofiolukordade side ja otsustamine toimuma lühemal ajaskaalal. Sellistes keerukates olukordades võimaldab koostööl põhinev ja dünaamiline keskkond osalejatel omavahel suhelda ja ühise pingutuse tarbeks koostööd teha. Selline keskkond vajab tugivahendeid, mis võimaldavad luua olukordadest õigeaegselt adekvaatse pildi ning seda jagada kasutajatevahelise suhtluse ja koostöö hõlbustamiseks, kui ka otsuste tegemise tõhustamiseks ja parendamiseks. Uuringuprojekti H2020 (700191) raames töötati välja ja rakendati koostöö ja otsuste tegemise Dashboard, kus lõppkasutaja saab igal ajal ajakohase realistliku olukorrapildi, mis võimaldab tal paremini reageerida kas ennetamise etapis, et vähendada kliimanähtuste mõju või sekkumise etapis kui toimub. Eeldatakse, et välja pakutud tipptehnoloogilised tööriistad võimaldavad suurendada koostööd, koordineerimist ja toetada huvirühmasid otsuste tegemisel. Koostöö- ja otsusplatvormil STORM on koostööd võimaldavaid ja operatsioonilised keskkonnad omavahel tugevalt seotud. Olemasolevad teadmised (nt parimad praktikad, suunised, saadud kogemused, protseduurid ja protsessid jne), mis on seotud loomulike katastroofiriskide ja -mõjudega, võivad aidata ekspertide meeskondadel teha otsuseid ja jagada teadmisi (nt realistlikust olukorrapildist, riskihindamisest ja andmete analüüsist), mis võimaldab kiiret ja efektiivsemat taastumist. Platvormi eesmärk on pakkuda tööriista, mis võimaldab (ja samal ajal toetab) koostööks loodud keskkonna arendamist. Kõige paremini toetavad tõhusate ja mõjusate otsustuste tegemisel kohandatav andmelaud, praeguse olukorra sünteetiline kaardistamine ja kõige olulisemate andmete kogumine. Peamise eelisena kiireneb reaktsiooniaeg, mille käigus tuvastatakse vastavate oskustega õiged inimesed ja katastroofid ajakohasemalt, kus seotud osalejad on teadlikud riski vähendamise meetmete formuleeringust ja valikust, mille aluseks on saadaolev riskiteave ja huvirühmade vajadused. Koostöö- ja otsusplatvorm STORM pakub valikut koostööd võimaldavatest ja operatsioonilistest teenustest, mis on pärit kahest omavahel seotud keskkonnast. Koostööd võimaldavad teenused nagu Võrgu & sait, Protsesside kaevandamine, Uuenduste uudised, Dokumendikogu, Kasutajaprofiil ja Semantiline otsinguvõimalus asuvad andmelaua ülaosas. Operatiivsed teenused asuvad vasakul ning nende hulka kuuluvad sensoorne kaart, visuaalne analüütika, ürituste haldur, ja olukorrateadlikkus.

 

Koostööteenused

Olemas on koostööteenuste komplekt, mis võimaldab kultuuripärandi sidusrühmadel ja huvigruppidel koguda, lisada ja jagada andmeid ja teavet, samuti teadmisi võimalike ohtude, nõrkade kohtade ja riskide kohta koos meetmetega, mis tuleb läbi viia, et nad saaksid kriitiliste probleemidega piisavalt hästi olukorra tekkimisel hakkama, panustades nii oma kogemuste kui ka oskustega. Katastroofi kohta olemasolevad andmed ja teave, (st ohud, haavatavus ja riskid) ning nende haldamise kord, kogutakse, hallatakse ja jagatakse erinevate sidusrühmade vahel (nt hädaabikeskused, esmaabi pakkujad, kodanikud, riigiasutused jne).

 • Kasutajaprofiil. Igal platvormiga registreerunud kasutajal on oma profiil ja juurdepääs kindlatele saitidele, kuhu ta kuulub ning määratud rollid. Kasutajaprofiil annab igale kasutajale täieliku ülevaate sellest, kuidas teised kasutajad oma teadmisi ja tegevusi haldavad. Lisaks näitab see kasutaja olulisi rolle ja kohustusi, nii et iga kasutaja teab, kes iga asjakohase valdkonna, protseduuri ja ülesande eest vastutab.
 • Semantiline otsing. Teenus Semantec Search on funktsioon, mida iseloomustab intelligentne teabeotsing. Selleks et otsida välja konkreetse teabenõudega seotud kõige asjakohasemad ressursid, püüab see lähenemisviis mõista päringu kavatsust ja konteksti. See annab kasutaja sisu ja teabe kohta tehtud päringule täpsema vaste.
 • Võrk& Saidid The Network & Sites on viis tegevuste korraldamiseks kõigi sama saidi liikmete vahel. Sel viisil on võimalik vältida andmete jagamist ja tegevusi soovimatute vastuvõtjatega.
 • Protsessikaeve. STORMi kiirhindamisprotsessi ajal toetab objektijuhte ja kultuuripärandi asjatundjaid protsessikaevandamine, mis hõlmab süsteemi varustamise ja kasutamise etappe enne ja pärast ohtu. STORMi kiirhindamisprotsess koosneb järgmistest protseduurietappidest: Andmete kogumine, , ja küsitlus.
 • Uuenda uudiseid. see teenus võimaldab kasutajatel jagada konkreetseid uudiseid. Sel viisil tekivad kirjutamata teadmised strateegilistes küsimustes. Teenus võimaldab kogukonna kasutajatel lisada blogisid ning liigitada ja siduda neid platvormi muu sisuga.
 • Dokumendikogu. Dokumendikogu on teenus, mis toetab kasutajate dokumendihaldust (dokumentide üleslaadimist, kuvamist ja allalaadimist). Iga kasutaja saab dokumente organiseerida, rühmitades need konkreetsetesse kaustadesse, nii et igaüks saaks nendega hõlpsalt tutvuda. Teenus võimaldab kasutajatel lisada uue kausta, et oleks võimalik ühte või mitut dokumenti korraga üles laadida.

 

Operatiivteenused

Operatiivsete tööriistade, teenuste ja programmide komplekt koostööl põhinevate otsuste tegemiseks, pakkudes täiendavaid tugivahendeid ja -teenuseid, et parandada kriitilise olukorra mõistmist ja haldamist koostööd toetaval ja jagaval moel. Operatiivsete tööriistade, teenuste ja programmide komplekt võimaldab - genereerida hetkeolukorra, mida saab analüüsida andes kogu vajamineva teabe tegemist ootavate otsuste tuvastamiseks; igaühe puhul ära tunda, millised on õiged valitavad protsessid/ülesanded ja inimesed (ning nende täpne roll), kes neis osalevad; paremate otsuste tegemiseks hinnata mõõteandmeid ja valikuid; teha koostööd teiste huvirühmadega; koguda asjakohast teavet anomaalsete sündmuste avastamiseks; hinnata tehtud otsust. Lisaks sellele vajavad kasutajad tõhusa otsustusprotsessi võimaldamiseks täielikku ülevaadet kriitilisest olukorrast, mis tähendab andmete ja teabe seisukohast kriitiliste arengute hetke- (reaalajas) ja minevikuteadmiste integreerimist, et aidata juhtivatel osalejatel otsuste tegemisel pooleliolevaid olukordasid paremini mõista.

 • Sensorkaart. Sensorkaardi teenus näitab seirealasid ja paigaldatud andurite asukohta. See koosneb 2D-kaardist, kus ikoonid tähistavad paigaldatud veebiandurite asukohta ja võrguühenduseta andurite tulemusi põhiliste jälgitavate alade kohta, kuna neid on mõjutanud suured ohud.
 • Visuaalne analüüs. Visuaalse analüüsi teenus kogub (online) andurivõrgu andmeid ja muud olulist teavet katastroofist mõjutatud piirkonnast ning esitab tulemusanalüüsi kasutajale graafiliselt, tõhusal moel. Selles vaates töödeldakse andmeid, et pakkuda lihtsalt arusaadavaid esitlusi, võttes arvesse hetkeolukorda objektidel kui ka mineviku sündmusi.
 • Diagnostika aruandlus. Diagnostika aruandlus võimaldab tuvastada ohtlikke sündmusi või tuvastada asjakohaseid ohte, alustades kasulikust teabest, mis saadakse töödeldes ja analüüsides andmeid nii ühendusega kui ka ühenduseta sensoritelt. Platvormile saab teatada varem toimunud ohtlikest sündmustest põhjustatud kahjustuste tuvastamisest või selliste ohtude kindlakstegemisest, mis võiksid suurendada vara nähtavust või haavatavust konkreetsete ohtude suhtes.
 • Riskihindamise ja -juhtimise tööriist. Riskihindamise ja -juhtimise tööriist toetab STORMi raames välja töötatud asjakohaste riskijuhtimisstrateegiate tuletamist. Tööriista eesmärk on aidata objektijuhtidel ja ekspertidel hinnata riskitasemeid objekti erinevates piirkondades ja määratleda kohaspetsiifilised strateegiad looduslike ohtude ja kliimamuutustega seotud riski leevendamiseks.
 • Olukorrateadlikkuse teenus.Olukorrateadlikkuse teenus pakub detailset vaadet kaartidest koos kõigi näitajate ja parameetritega, mida on vaja olukorra kontrolli alla võtmiseks ja otsustajate abistamiseks. Teemakaardil visualiseeritakse selge pilt olukorrast koos kõigi üksikasjadega haavatavuse, riskipiirkondade, ohtlike sündmuste ning muu asjakohase teabe kohta, et teha kindlaks mõju kultuuripärandi objektile, selle piirkondadele ja varadele. Sel moel saavad kasutajad praeguse olukorra staatusest aru saada, jälgides olukorra arengut reaalajas ja võimaldades omamoodi ühist tegevuspilti.

 

STORMi koostöö ja otsuste tegemise juhtpaneel tutvustab meile terviklikku lähenemisviisi, mis toetab kõigis nendes etappides lõppkasutajaid läbivate teenustega nagu andmete analüüs ja teadmiste jagamine. STORM Dashboardi põhilised omadused ja sellest tulenevad eelised on interaktiivse keskkonna loomine, mis võimaldab süsteemi kasutajate vahel infot vahetada kui ka hõlbustab tihedamate sidemete loomist. Reageerimisajad vähenevad kui vajalike oskustega õiged inimesed tuvastatakse ja katastroofisündmustega tegeletakse kiiremini. Lõpuks on loodud efektiivsem koostööl põhinev protsess erinevate osalejate vahel nende kaasamisega interaktiivselt otsustusprotsessi.

Supported Use Cases

STORMi lahenduste kasutused

Üks STORMi lahenduste peamine eesmärk on nende tööriistade kasutatavus igasuguses kultuuripärandi kontekstis Euroopas ja ülemaailmselt. Seetõttu oli erakordselt oluline, et projekti raames välja töötatud tehnoloogiad, teenused ja protsessid on katsetatud piisava hulga erinevate kultuuripärandi alade puhul. Üheks projekti tugevuseks on viis valitud pilootasukohta viiest erinevast riigist. Need on väga erineva asukoha, suuruse ja ajaloolise taustaga, millele vastavad samaväärselt erinevad kaitseprobleemid ja vajadused. Iga projekti STORM pilootasukoha jaoks on määratletud konkreetsetele vajadustele vastavad katselised stsenaariumid ja simulatsioonid. Katsete eesmärgiks oli pakutud lahenduste valideerimine vastavalt projekti kolmele etapile, mis tagasid põhjaliku lähenemise, sh ennetav kavandamine ja ennetavad tegevused, haldus, tegevused ja taastamistoimingud:

 • Riskihindamine: katastroofiriskide tuvastamine, ja monitooring, ennetavate tegevuste ja reaalajas monitooringu täiustamine;
 • Olukorrateadlikkus: kriiside ja katastroofide ohje täiustamine;
 • Esmaabi: taastamistoimingute täiustamine.

Valitud pilootasukohtadeks olid: Mellor Heritage projekt (Ühendkuningriik); Diocletianuse termid Roomas (Itaalia); Rethymno ajalooline keskus (Kreeka); Tróia Rooma varemed (Portugal); Efesose iidne linn (Türgi).

Mellor Heritage Project on kompleks, mis koosneb kolmest erinevast ajastust pärinevast asukohast (tööstusperioodi saeveski, pronksiaja matmispaik ja rauaaja kaitsekraav), mis kõik asuvad väga erinevates „mikrokliimalistes“ tingimustes. Mellor Heritage Projecti juures viidi läbi seitsmest eksperimendist ja katsest koosnev seeria: esimesed viis eksperimentaalset stsenaariumit kestavad terve projekti ja keskenduvad fotogramm-meetria, laserskannimise ja ilmajaamade andmete kasutamisele külmumise ja sulamise tsüklist põhjustatud kahjustuste ennetamisele enne, kui nendest saab suurem probleem. Ülejäänud kaks on protsessikatsed, mis panid terve STORMi protsessi proovile kahe ootamatu ohuga: tugev vihmasadu ja tuul, ning äikesetormid. Nende kahe katse läbiviimine hõlmas Mellori asukohas läbiviidud õppuseid vabatahtlike ja arheoloogidega, kelle ülesandeks oli STORMi protsesside elluviimine.

Diocletianuse termid ehitas keiser Diocletianus aastatel 298 ja 306 pKr. Renessanssiajastul tehti Rooma varemetest Charterhouse’i asukoht ja 1870. aastal sai nendest muuseum. Iidsete ehitiste konserveerimine ja taastamine tuleb ühendada muuseumis hoitava vara säilitamise ja esitlemisega. Diocletianuse termide juurde paigaldati projekti käigus Fiber Bragg Gratingi (FBG) andurid ja läbi viidi laserskanneritega katsed, et hinnata platvormi tööd aeglaselt avalduvate riskide puhul: suurenev niiskustase, värinad ja bioloogiline lagunemine. Peale selle korraldati Diocletianuse termides, sarnaselt kõigile STORMi pilootasukohale, kaks katset, eesmärgiga panna proovile ja esmaabi äkiliselt avalduvate riskide puhul. Esimene õppus simuleeris aias esinevat tugevat tuult, mis kahjustas kahte sarkofaagi. Teisel õppusel osales tuletõrje, arheoloogid ja restauraatorid, kes simuleerisid keskmise tugevusega maavärinat, mis kahjustas hoone iidset sammast ja ühte sarkofaagi.

Rethymno ajalooline keskus koosneb mitmest kronoloogiliselt, arhitektuuriliselt ja ajalooliselt erineva väärtusega hoonest ja monumendist. Peamiseks hooneks on 16. sajandil ehitatud Fortezza linnus. Rethymno ajaloolises keskuses viidi läbi katsed fotogramm-meetria, laserskannimise, fotograafia, juhtivusmõõturi, ilmajaamade ja aktselerograafidega. Nende katsete eesmärgiks oli katsetada sooldumise ennetamist Veneetsia sadamaala majaka juures. Peale selle viidi läbi kaks täiendavat katset, mille eesmärgiks oli reageerida äkiliselt avalduvatele riskidele ja täiustada valmisolekut ja reageerimist kõigi seotud poolte koostöös: esimese katse puhul simuleeriti tugevast vihmasajust tulenevat ohtu, mis mõjutas Püha Luukase bastioni Fotezza linnuses, ja teine katse simuleeris Fortezza linnuses aset leidnud keskmise tugevusega maavärinat, mis kahjustas Püha Luukase bastioni nurgas asuvat vaatetorni.

Tróia Rooma varemed koosnevad Sado jõe estuaari ja Atlandi ookeani vahelisele liivakehale rajatud suure linnalise tööstusala varemetest. Tróia puhul näitas STORMi riskihindamine selgelt, et kõige elulisemaks ohuks kõigile rannikustruktuuridele on rannakulutus, mida põhjustavad hüdrodünaamilised tegurid, nagu näiteks looded ja kohaliku tekkega lained. Tróia Rooma varemete juures viidi läbi seeria katseid fotogramm-meetria, fluorestentsimõõtjate ja keskkonnasensoritega, mis ühendati kujutiste salvestamise ja pragude mõõtmise mõõdikutega. Nende katsete eesmärgiks oli katsetada loodete ja lainete, tugeva vihmasaju ja bioloogilise kolonisatsiooni kaitsemeetmeid. Peale selle viidi läbi kaks õppust STORMi äkilistelt avalduvatele riskidele reageerimise protsesside katsetamiseks. Nende raames simuleeriti rannakulutust ja kohalikku tuult sooldumisega.

Efesose iidse linna põhihooneks on umbes 3. sajandil eKr ehitatud Suur Teater. Ohuanalüüs näitas, et kõige suuremaid kahjusid põhjustavaks katastroofiks võib olla maavärin. Seetõttu on üheks kõige olulisemaks väljakutseks konstruktsioonide käitumise prognoosimine maavärina korral. Efesose eksperimentaalkatse keskendus kahele peamisele riskile: „maavärin“ äkiliselt avalduva riskina ja „pikaajaline kuiv periood / kuumalaine“ aeglaselt avalduva riskina. Maavärina stsenaariumi puhul kasutati kahte teineteist täiendavat stsenaariumit. Esimese puhul katsetati ja valideeriti pilootasukohas kasutusele võetud tehnoloogilisi lahendusi. Teine hõlmas mitut järjestikust välist tegurit, millega hinnati hädaolukorrale reageerimise protsessi tõhusust. Kolmanda stsenaariumiga katsetati protsessi reageeringut „pikaajalisele kuivale perioodile / kuumalainele“, mis on üks pilootasukoha põhiriskidest.

Kokkuvõttes kasutati pilootasukohtades üle kolmekümne katselise stsenaariumi, millega valideeriti kolme STORMi tulemuste taset: tehnoloogiad, teenused ja protsessid. Katsete käigus demonstreeriti ja kinnitati, kuidas hea ja hästi kavandatud on oluline, et tagada kultuuripärandi optimaalne säilitamine, uute meetodite ja töötlustega katsetamine, sest need võivad olla tõhusad aeglaselt avalduvate riskide haldamisel. Peale selle võimaldasid kümme äkiliselt avalduvate ohtude õppust kogeda, kuidas valmisolek võib olla kasulik piisava ja tõhusa erakorralise sekkumise tagamiseks. Nendes olukordades osutus platvorm väga kasulikuks, sest hädaolukorraga tegelevate kutseliste reageerijate jaoks on tänu enne kriitilist olukorda koostatud dokumentatsioonile ja kogutud andmetele reaalajas kättesaadav kogu vajalik teave.

Related CM functions

Tegevustik – Diocletianuse termid
Tegevustik – Rethymno ajalooline keskus
Tegevustik – Efesos
Tegevustik – Mellor Heritage Project
Tegevustik – Troia Rooma varemed
Illustrations
STORM_Collaborative Decision-Making Dashboard_Home Page. See sisaldab hetkel kaitse all olevaid kultuuriobjekte, nt Diocletianuse termid (Rooma, Itaalia), Rethymnoni ajalooline keskus (Kreeta, Kreeka), Efesos (Anatolia, Türgi)
Pilt näitab näidet STORMi platvormil avaldatud uudistest
Näide sündmuste haldamise teenusest, mis sisaldab objekti nime, piirkonda, üksust, olekut, kirjeldust, aega, ulatust ja kategooriat.
Protsessikaeve - see sisaldab teavet asupaigas ja selle peamiste kontaktide kohta
NB! What is cultural site and drone roundhouse
Kaardikihtidel kuvatavad võrguühenduseta andurid
Reaalajas andmeid kuvav pilt (uueneb reaalajas)
Kaardil kuvatavad veebiandurid
Riskihalduse juhtpaneel võimaldab teostada ohu hindamist piirkonnas, riskihindamist ja kuvada riskijuhtimisstrateegiaid.
Situatsiooniteadlikkus kuvatakse kaardil kihtidena, sealhulgas sündmused, kokkupuude, risk, tõsidus, objekti alad jne.
Pilt, millel kuvatakse kaart ja nimekiri olukorrateadlikest teenustest
Visuaalse analüüsi loend
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.