This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Põhiline CrisisSuite (veebipõhine kriisiohje tarkvara) eesmärk on võimaldada organisatsioonidel kriisi ajal edukalt teavet hallata.

CrisisSuite on , mis toetab kriisimeeskondade võrgukeskseid töömeetodeid, luues kriisist universaalse pildi ning jagades seda horisontaalselt ja vertikaalselt kõigi teiste kriisiorganisatsioonide meeskondadega. CrisisSuite aitab säilitada ka tõhusat kriisikoosolekute ülesehitust ja see vähendab kriise juhtivate inimeste halduskoormust.

CrisisSuite'i põhifunktsioonid on:

* Logiraamatud &Tegevused - kriisist ülevaate saamiseks ja selle kontrolli all hoidmiseks registreeritakse logiraamatuse ja töödeldakse koosoleku informatsiooni
*SitRep - uuendatud olukorraraport (SitReps) annab kõige uuema ülevaate kindla teemaga seotud asjade seisust
* Manused - võimaldab jagada pilte ja dokumente kõigi konkreetse kriisiga seotud inimestega
* Kaardid - võimaldab anda geograafilist ülevaadet asjassepuutuvast teabest (alles väljatöötlemisel)
* Organisatsioon - teeb üksteise poole pöördumise võimalikult lihtsaks
* Plaanid - võimaldab jagada plaane ja stsenaariume nii, et kõik asjaosalised teaksid, mida oodatakse

Supported Use Cases

Logiinfo - kogu asjaokohane teave salvestatakse interaktiivsetesse logiraamatutesse

Salvestades kogu asjakohase teabe logiraamatusse, saavad otsustajad organisatsioonis välja otsida selle, mida nad peavad õige otsuse tegemiseks teadma.

Logiraamat annab võimaluse jagada andmed konkreetsetesse kategooriatesse, kusjuures eristatakse teavet, hinnangut, otsuseid ja tegevusi. See annab kogu teabe kohta selge ülevaate. Selleks et kogu asjaomane teave oleks hõlpsalt leitav pakub CrisisSuite ka võimalust kasutada täpsemaid filtreid.

Meeskonnad saavad logiraamatuid kasutada ka sisekommunikatsiooniks. Eriti siis, kui meeskonnaliikmed asuvad erinevates kohtades, on logiraamat hea viis üksteisega kontakti hoidmiseks. Kui erinevad meeskonnaliikmed jätkavad asjakohase kriisialase teabe kandmist logiraamatusse, on palju vähem vaja helistada või meile saata. 

CrisisSuite pakub ka jagatavate logiraamatute kasutamise funktsiooni. Neid logiraamatuid saab kasutada siis, kui on teavet, mis on asjakohane mitme meeskonna või huvirühma jaoks.

Logidel on peale kriisi väga suur väärtus. Need pakuvad võimalust otsustusprotsessi hinnata. Sest on lihtsalt jälitatav, millal teatud otsused tehti ja millisel teabel need otsused põhinesid. Lisaks sellele on logiraamatutest näha, kes vastutas teatud teabe või teatud otsuste eest.
 

Related CM functions

Sellel pildil on viimase demonstratsiooni käigus loodud logiraamat. See näitab erinevat tüüpi teavet, mida saab logisse sisestada.

Tegevusi saate saata käsuliini kaudu

Ülesanded saab automaatselt saata käsuahelas allpool olevatele inimestele, kes nende täitmise eest vastutavad. Sarnasel viisil saavad tegevuspaigas olevad inimesed saata pilte kohapealsest olukorrast, et käsuliinis kõrgemale tõusta.

Need toimingud on määratud konkreetsele meeskonnale või üksikisikule ja need isikud saavad teate CrisisSuite rakenduse kaudu, nad saavad toimingule reageerida ka rakenduse kaudu.

Samuti on võimalik siduda tähtaeg tegevusega ja määrata saab erinevaid prioriteete. CrisisSuite tegevuste moodul genereerib automaatselt ka selge tegevuste loendi koos kõigi toimingutega, mille erinevad meeskonnad välja saadavad.

Nende tegevuste olekut saab kohandada liikvel olles läbi CrisisSuite rakenduse. See teeb tegevuste oleku jälgimise hõlpsaks ja  muudab juhtkonnaliikmetele praeguse olukorra hindamise palju lihtsamaks.

Lisaks võimaldab CrisisSuite ette valmistada teatavate stsenaariumide jaoks mõeldud toiminguid. See annab kasutajale võimaluse välja töötada potentsiaalsed tegevussuunad kriisi võimalikeks tuleviku alternatiivideks.
 

Related CM functions

Sellelt pildilt on näha viis, kuidas neid toiminguid saab ühelt huvirühmalt teisele saata.

Looge ja säilitage ühine operatiivkuva

CrisisSuite'i saab saata teavet erinevatest allikatest, et luua olukorrast ühine geograafiline ja tekstiline pilt.

See tähendab, et kõik sidusrühmad saavad CrisisSuite'i kaudu saata oma asjakohast teavet, et luua üks ühine operatiivne pilt. See ühine operatiivne pilt tagab, et kõigil sidusrühmadel on juurdepääs samale teabele samal ajal ja mis on kõige olulisem, et kõik sidusrühmad võtaksid oma otsuse aluseks sama teabe.

Seda ühist operatiivpilti saab vaadata ja kohandada ka liikvel olles rakenduse CrisisSuite kaudu. 

Ruumiandmete jaoks pakub CrisisSuite funktsiooni teatud kaardil olevate punktide, koordinaatide, piirkondade ja kõigi jooniste jagamist teiste sidusrühmadega. Näiteks saab jagada evakuatsiooniteed või näidata kokkuvarisenud hoonet.

See kaardistamisfunktsioon võimaldab CrisisSuite'is kuvada ka teiste rakenduste geoandmeid. Näiteks viimase demonstratsiooni ajal imporditi geoandmed automaatselt teistest lahendustest, nii et kogu asjakohane teave oli ühest kohas kättesaadav.

Related CM functions

Üldine operatiivkuva (COP) viimase demo ajal, mille on loonud ERCC meeskond

Olukorraaruannete loomine

CrisisSuite pakub ka funktsiooni selgete situatsiooniaruannete lihtsal moel genereerimiseks.

Neid juhiseid saab eelnevalt kindlas vormingus määratleda. Olukorra aruanne genereeritakse eelnevalt määratletud küsimustikust või logiraamatust; valides CrisisSuite logiraamatust vastavad kanded, saab iga meeskond levitada oma osa ühisest operatsioonilisest pildist jagades olukorraraportit asjakohaste osapooltega organisatsioonis või selle väliselt.

Eelnevalt genereeritud küsimustike täitmisega saab luua näiteks tegevuskava, ohutus- ja turvaplaani või üleandmisaruande.

Säilitage jagatud olukorrateadlikkus: Ühine olukorrateadlikkus saavutatakse olukorraaruannete jagamisega asjaomaste osapooltega. Kui meeskond saab olukorra aruande teistelt meeskondadelt, siis nad saavad koostada koondaruande, mille kaudu saavad anda parema ülevaate hetkeolukorrast.

Selline suhtlusviis olukorra aruannete kaudu tagab, et kõik kriisiorganisatsiooni liikmed teavad missioonil osalevate teiste meeskondade olukorda.

Related CM functions

Lõpliku demo ajal Poola tuletõrje mooduli poolt EUCPTle saadetud olukorra raport

Plaanid ja ülesandekaardid

CrisisSuite pakub ka võimalust lisada süsteemi kõik plaanid, tegumikaardid ja muud dokumendid. Nende kavanditega saab tutvuda CrisisSuite rakenduse kaudu.

Need kavandeid saab jagada väiksemateks osadeks ja määrata seejärel kasutamiseks inimestele, kelle jaoks need plaanide osad on olulised.

See võimaldab inimestel teatud olukorras kohe õigete plaanidega tutvuda.

See säästab palju aega ja vaeva ning tagab reageerimisaja lühenemise, kuna kõigil on kohe juurdepääs asjakohasele dokumentatsioonile ja otsimiseks ei kulutata aega.

Related CM functions

Illustrations
Trial 4
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.