This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
SOCRATES OC suurendab analüüsi- ja otsustusvõimalusi, parandades ühist olukorrateadlikkust, mis põhineb asjassepuutuval teabel operatiivolukorra, sealhulgas kriisisündmuste, missioonide ja ressursside kohta.

Selle teabe loob või see pärineb välistest allikatest. Teavet kuvatakse ühisel operatsioonilisel pildil. SOCRATES OC võimaldab teavet vahetada ja jagada (laiendatavat ja kohandatavat) SOCRATES-sõlmede vahel ja muude väliste süsteemidega (kasutades olemasolevaid standardeid, näiteks ISO EMSI - hädaolukordade halduseks jagatud teave -) võimaldades sündmustest teavitamist ja nende jälgimist ning organisatsioonidevahelist ülesannete andmist (missiooni määramine) ja ressursside haldamine:

  • Sündmused ja nendega seotud ülesanded ning ressursid kuvatakse GISis (geoinfosüsteem).
  • Nende kohta käivat teavet hoitakse andmebaasis, mis vastab täielikult ISO EMSIle (hädaolukordade haldamise jagatud teave).
  • Neid andmeid korratakse ühendatud Socratese OC instantside vahel, mis saavad täiendavalt omavahel suhelda ka ülesannete täitmiseks ja ressursside haldamiseks.

Sisendandmete vorming: Kasutaja sisend, EMSI (muu süsteem/andur), WMS, WFS

Väljundi andmete vorming: EMSI

Supported Use Cases

UC-01 Jagage operatsioonikeskustega andmeid olukorrateadlikkuse kohta

Lahendust saab kasutada kriisiolukorda käsitleva operatiivteabe (sealhulgas sündmuste, seotud missioonide ja ressursside)(automaatseks) kogumiseks, talletamiseks ja jagamiseks ning selle operatiivteabe visualiseerimiseks olukorrakaardil.

Nii parandatakse operatsioonikeskuste ühist situatsiooniteadlikkust, et kriisi- ja intsidendijuhid saaksid praegusest operatiivsest olukorrast lähtudes teha teadlikumaid otsuseid.

Related CM functions

UC-02 ressursside jälgimine

Lahendust saab kasutada ressursside (sh nende oleku ja positsioonide) jälgimiseksning nende saadavuse kontrollimiseks ja kriisiohjevõrgu teistesse sõlmedesse edastamise taotlemiseks. Sel moelressursse saab missioonidele ja sündmustele tõhusamalt eraldada ning olemasolevaid vajadusi saab usaldusväärsemalt ja tõhusamalt määratledaja rahuldada.

Related CM functions

UC-03 looge ja määrake missioone

Lahendust saab kasutada oma missioonide loomiseks ja nende edenemise jälgimiseks ning missioonide üleandmiseks võrgu teistele sõlmpunktidele. Sel moel, saavad mitmed OC-d koordineeritult panustada kriisiohje jõupingutustesse.

Related CM functions

Illustrations
Socrates OC UI
Socrates OC DRIVER+ Trial 1 puhul
  • 0
  • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.