Ohtlike ainete ja saasteainete kiire tuvastamine

Endorsed by
Motivation

tuvastada ohtlikud ained ja saasteained kiirelt

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Selle võimekuse lünga fookuses on ohtlike ainete ja saasteainete esialgne tuvastamine ja identifitseerimine intsidendi toimumiskohas ja neid ohte puudutava asjakohase teabe edastamine reageerijatele ja juhtidele. Reageerijad puutuvad kokku paljude erinevate ohtude ja riskidega, sh keemilised ja bioloogilised ained, radioaktiivsed osakesed, ebapiisav hapniku tase ja plahvatusohtlikud ühendid.3 Sellest sõltumata võib neil sündmuskohale saabudes olla selliste ohtude kohta vähene või puuduv teave. Selle teabe puudumine võib seada reageerijad suurde ohtu, sest ka minimaalne kokkupuude võib põhjustada märkimisväärset tervisemõju.

Täna kasutavad reageerijad sündmuskohal keemiliste, plahvatusohtlike ja radioaktiivsete ohtude tuvastamiseks kombinatsiooni isiklikest detektoritest, sõidukitele paigaldatud anduritest ja teistest potentsiaalsetest süsteemidest. Olemasolev varustus tuvastab piiratud arvul standardseid igapäevaseid operatsioone mõjutavaid tavapäraseid ühendeid või ohtlikke aineid. Ükski seade ei paku aga teavet sündmuskohal leiduvate ainete ulatusest. Samuti ei suuda need seadmed aineid kiirelt tuvastada ja kirjeldada. Peale selle on paljud tänased tuvastussüsteemid paigaldatud sõidukitele või kasutusel statsionaarses asukohas ning pakuvad seetõttu sõidukist väljunud reageerijatele piiratud teavet. Peale selle on bioloogiliste ainete reaalajas tuvastamise võimekus piiratud.

Reageerijad vajavad sündmuskohale saabudes ja operatsiooni vältel konkreetset teavet ohtude ja riskide kohta. Reageerijad ja juhid peavad saama teate ohtude tuvastamisel ja olukorras kus kontsentratsioonitasemed hakkavad lähenema kehtestatud tervisele ohtlikele kokkupuutelävedele. Peale selle, et reageerijad saaksid paremini kaitsta ennast, ohvreid ja elanikkonda, tuleb edastada asjakohast teavet, sh kaitsemeetmete kohta.

See kolmas on selgelt erinev teisest lüngast – „Võimekus reaalajas tuvastada, jälgida ja analüüsida intsidendi toimumiskohas passiivseid ja aktiivseid ohte ja riske“, mis keskendub laiema ohtude ulatuse jälgimisele ja analüüsile koos ohuandmete integreerimise ja visualiseerimisega. Selles dokumendis kirjeldatud lünga täitmiseks kasutatavate lahenduste abil mõõdetud andmed võib integreerida teise lünga lahendustega. See eesmärgi teatis keskendub aga siiski konkreetsete keemiliste, bioloogiliste ja radioaktiivsete ohtude kiirele tuvastamisele, identifitseerimisele ja kirjeldamisele.

Rationale & related CM function(s)

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.