Virtuaalreaalsuse kasutamine suure ulatusega evakuatsioonideks valmisoleku parandamisel

Endorsed by
Motivation

Puudujäägid virtuaalreaalsuse kasutamisel esmareageerijate suure ulatusega evakuatsioonideks valmisoleku täiustamisel, koolituste ja õppuste toetamisel.

Potential Solutions

Juhtimiskoolituste oluliseks elemendiks on „ootamatustega toimetuleku“ .Kuna „kohapealsed“ õppused on kulukad ja aeganõudvad, on ümbritsev kogemus, nt liitreaalsusja virtuaalreaalsus, oluline, aga endiselt väljakutsuv.

Kasutajate poolt lihtsalt äratuntava reaalse keskkonna mudelid on olulised selliste lahenduste toetamiseks, ja suure ulatusega kriiside stsenaariumites peavad sellised süsteemid toetama suurt hulka osalejaiderinevatest asutustest. Peale selle saab vastuvõetava hinnaga seotud probleemi piirata olemasolevate võimaluste uuesti kasutamisega.

Viited kirjanduses: realistlikumate õppuste järele ja virtuaalreaalsuse või simulatsioonide potentsiaal on kirjanduseslaialdaselt tunnustatud.

Rationale & related CM function(s)

Kõiki ohtusid hõlmava koolituse välja töötamine ja läbi viimine peab hõlmama kriisiohje võimekust toetava suure ulatusega evakuatsiooni koolitusi riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele ametivõimudele.
Kriisiohje süsteemile väljakutsete esitamiseks viiakse läbi piisava intensiivsusega õppuseid.
Ohuspetsiifilised simulatsioonid ja arvutipõhised simulatsioonidega toetatud õppused, virtuaalreaalsuse kasutamine – kõik panustavad piisava suure ulatusega evakuatsiooni läbiviimise võimekuse saavutamisesse.
Virtuaalreaalsus parandab võimekust uurida alternatiivse kriisijuhtimise tuleviku mõju, mille määramiseks kasutatakse täpset prognoosimist, nt kaasates suure ulatusega evakuatsiooni, korraldades selleks õppuseid ja simulatsioone.
Vähem tõenäoliste aga põhjalike prognooside alusel identifitseeritud usutavate kriisiohje stsenaariumite, nt suure ulatusega evakuatsiooni kaasamise, puhul tuleb välja töötada võimalikud tegevuskavad ja hinnata vastavalt vajalikke ressursse. Virtuaalreaalsuse kasutamisega saab parandada nii hinnanguid, kui ka olukorrateadlikkust.
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.