Jagatud olukorrateadlikkus ja kavandatud tegevused kriisiohje operatsioonidel

Endorsed by
Motivation

Puudulik arusaam üldistest käimasolevatest ja kavandatud reageerimisoperatsioonidest ning erinevate organisatsioonide kriisiaegsetest strateegiatest

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Päästeoperatsioonide ajal puudulik olukorrateadlikkus üldise olukorra, edusammude ja kavandatud tegevuste kohta nii aktiivse olukorra, kui ka tulevikus prognoositud meetmete (strateegia) puhul.

Suure ulatusega intsidentidele eeldab koordineeritud pingutusi erinevate asutuste ja jurisdiktsioonide vahel. See viitab võimalusele omada reaalajas ülevaadet kõigi ressursside saadavuse, oleku ja tarneaja prognoosi kohta.

Asutused toetuvad enda ressursside jälgimisel erinevatele tehnoloogiatele ja töövahenditele ning kuigi kui ühe agentuuri saadaval ressursside olek võib olla selge, siis tervikliku pildi saamine intsidendi juhtkeskuse jaoks ei ole võimalik.

Viited kirjanduses: see on kirjanduses hästi määratletud ja dokumenteeritud.

Rationale & related CM function(s)

Süstemaatiline jälgimine ja andmete kogumine „kaitse“ etapis peab hõlmama teavet ressursside oleku ja kavandatud operatsioonide kohta ning neid andmeid peab olema võimalik jagada; seeläbi on võimalik suurendada osalevate organisatsioonide olukorrateadlikkust.
Koordineeritud operatsioonide kavandamisel arvestatakse eraldatud organisatsiooniliste ressurssidega, nende olekuga ja võimalike tegevuskavadega.
Jagatud olukorrateadlikkus säilitatakse erinevatest allikatest kogutud andmete abil, sh enda ressurssidest saadud teabega ja enda kavandatud tegevustega, läbi mille töötatakse välja, hoitakse ajakohasena ja levitatakse üldist operatiivkuva (COP).
Koordineeritud ülesannete jaotamine ja ressursihaldus eeldab teabe saadavust ja jagatud arusaama ressursside olekust, iga osaleva organisatsiooni panusest ja ettenähtud tegevuskavast (või „strateegiast“).
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.