Ressursikavandamine suure ulatusega ja pikaajaliste kriiside ajal

Endorsed by
Motivation

Piirangud suure ulatusega ja pikaajaliste kriiside ressursside (vajaliku kvalifikatsiooniga personal ja seadmed) kavandamisel.

Potential Solutions

Erinevalt igapäevasteks intsidentideks kavandamisest on suure ulatusega ja pikaajaliste kriiside puhuks kavandamine piiratud. Vahetuse kestus onsellistes olukordades tõeliseks kitsenduseks. Selliste piirangute ületamiseks on vajalik koostöö erinevate asutuste ja piirkondade vahel.

Viited kirjanduses: kirjandusest ei õnnestunud leida teavet selle lünga „planeerimise“ mõõtme põhjaliku uurimise kohta

Rationale & related CM function(s)

Integreeritud kriisiohjamisorganisatsiooni loomine koos tsentraliseeritud peakorteri, tugikeskuste ja kohalike juhtimisstruktuuridega tagab parema teadlikkuse ja piiratud ressursside jaotamise prioriteetsematele ülesannetele; vajadusel ka juhtimise, kontrolli ja koordineerimise struktuuride tugisüsteemi.
Kriisiohjamisdoktriinis ja koolitusel tuleb täpsustada nõudeid ja põhimõtteid harva esinevatele, suure intensiivsusega ja pikaajalistele kriisidele reageerimisele.
Alternatiivsete, täpsete prognooside alusel identifitseeritud kriisiohjamisprognooside uurimine, nt õppuste (mudelõppused, akadeemilised õppused) ja alternatiivsete tulevikustsenaariumite alusel läbi viidavate simulatsioonide abil, toetab teadlikkust ja valmisolekut erakordselt nõudlikeks kriisideks.
Kriisiohjamisoperatsioonide kavad peavad arvestama kõigi tegevustega igal juhtimis- ja haldustasandil, ning piiriülese koordineerimise loomisega.
Tegevuse planeerimine ja kavad tuleb kooskõlastada kaitseväe ja teiste toetavate organisatsioonidega (erasektor ja rahvusvaheline üldsus).
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.