Avalikkuse hoiatus ja tagasiside

Endorsed by
Motivation

Puuduv tõhus avalikkuse hoiatussüsteem võimekusega kinnitada teabe vastuvõtjani jõudmist.

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Kriisiohvrite arvu minimeerimisel ja tagajärgede piiramisel (kuhjuvate sündmuste ennetamisel) on varajane hoiatamine elulise tähtsusega. Siinkohal on kaks põhiaspekti – prognoosivõimekuse (varajase hoiatuse teave peab olema reageerijatele ja/või avalikkusele arusaadavam) ja katastroofihoiatuste levitamise parandamine nii, et need jõuavad eriti haavatavate elanikkonnarühmadeni. Sotsiaalmeedia kasutamine elanikkonna hoiatusele reageerimise jälgimiseks ja teabe vastuvõtmise kontrollimiseks läbi tundmusanalüüsi või „reaali kaevandamise“, võib anda kasulikku teavet elanikkonna suhtumise kohta.

Viited kirjanduses: kirjanduses on tuvastatud lünkasid varajase hoiatuse süsteemide ja haavatavate elanikkonnarühmade hoiatamise võimekuse osas, kuid ei õnnestunud leida midagi, mis käsitleks sõnumi sihtrühmani jõudmist.

Rationale & related CM function(s)

Haavatavate elanikkonnarühmadeni jõudmiseks ja reaktsioonide jälgimiseks tuleb kasutada erinevaid sidekanaleid ja meediat.
Osalevaid organisatsioone toetavad tõhus sidepoliitika, kavad ja protseduurid, nt kõikide osalejate side- ja infohalduse vastutuste ja volituste määratlemine, sihtrühmade täpsustamine, rakenduspakettide (publik, teave, kanalid, töövahendid, ajaline raamistik) välja töötamine, jälgimine, tagasiside hankimine asutustelt ja avalikkuselt.
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.